В Енергоексперт зачитаме неприкосновеността на личния живот на физическите лица и признаваме важността на личните данни, поверени ни от нашите клиенти, нашите служители и други заинтересовани страни. Наша е отговорността да обработваме и защитаваме, по подходящ и правилен начин, личните данни, в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Накратко, основните принципи за защита на личните данни в Енергоексперт, са:

  • Прозрачни сме по отношение на спазването на приложимото законодателство за защита на личните данни
  • Ние ограничаваме събирането и обработката на лични данни
  • Ние обработваме (чувствителни) лични данни само ако обработването има ясно правно основание
  • Ние регистрираме данни за физически лица, ограничени до степен позволяваща постигане целта на обработката
  • Ние информираме физическите лица кои лични данни събираме и как тези данни ще бъдат използвани
  • Ние третираме личните данни като строго поверителни и предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим личните данни срещу загуба или незаконна обработка
  • Ние съхраняваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани, или според изискванията на местното законодателство
  • Ако нашето обработването на лични данни има вероятност да представлява висок риск за правата и свободите на физическите лица, ние ще извършим оценка на въздействието върху защитата на данните и, ако е необходимо, ще предприемем подходящи мерки за сигурност
  • Нашите системи и процеси поддържат защитата на личните данни. Документираме, че нашите системи и процеси работят по предназначение
  • Там където възлагаме на външни изпълнители обработката на лични данни, ние налагаме договорни задължения за защита на тези данни

 

КОНТАКТ

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Декларация за поверителност или обработката на личните Ви данни от Енергоексперт, моля, изпратете имейл на: office@enex.bg

Прочетете повече за Уведомление във връзка със защита на личните данни на Енергоексперт