Енергоексперт АД участва при инспекцията на напредъка в изграждането и прокопаването на Тунел 1, Път 2 от железопътния участък Елин Пелин – Костенец

На 10-ти март 2023 г. по време инспекцията на железопътния участък Елин Пелин – Костенец се извърши пробива на Тунел №1, Път 2 (северна тръба). На събитието присъстваха министърът на транспорта и съобщенията, ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, фирмата изпълнител, както и представители на Енергоексперт АД, в качеството си на проектант и авторски надзор по време на строителството.

Тунел №1 пресича височинно препятствие преди река Габра – между спирка Побит камък и гара Вакарел. Тунелът е съставен от две еднопътни тръби. Всяка от тръбите е разположена самостоятелно в план и профил. Дължината им е близо един километър, а разстоянието между тях варира между 13 м. и 41 м.

Тунелът е важна част от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци на София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Ихтиман“. Възложител на поръчката е ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Железопътната линия София – Пловдив е с важно регионално икономическо и стратегическо значение за страната, като линия свързваща едни от най-големите индустриални центрове – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла Югоизточна България. В този контекст, подготовката за нейната модернизация е сред приоритетните проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. и един от основните приоритети за изпълнение по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. за развитието на железопътния транспорт в България.

Реализацията на инвестиционния проект ще допринесе за постигане на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на Трансевропейските транспортни мрежи.

Основните цели на проекта са:

  • Модернизация на железопътен участък, представляващ важен елемент от коридор на Основната Трансевропейска мрежа, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №1315/2013 и ТСОС на железопътната система;
  • Създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики по отношение на скорост (максимална скорост 160 km/h за пътнически и 120 km/h за товарен трафик), времепътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването;
  • Подобряване на безопасността на железопътните превози чрез отстраняване на пресичанията на едно ниво и изграждане на подлези/надлези;
  • Осигуряване на безпрепятствена мобилност и достъпност до инфраструктурата за всички потребители, вкл. за хората с намалена подвижност и увреждания;
  • Смекчаване на въздействието на шума и вибрациите, причинени от железопътния транспорт чрез прилагане на съвременни технологии и материали и изграждане на шумозащитни прегради.

Железопътната линия София – Пловдив е обявена за обект с национално значение с Решение на Министерски съвет № 509 от 08.07.2011 г. и представлява национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл.29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.