Приключи реконструкцията, подмяната и доизграждането на водопроводните и канализационни мрежи в гр. Бяла Слатина

„Енергоексперт“ АД (предишно наименование „Свеко Енергопроект“ АД) изпълни дейностите по консултантска услуга за обект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Враца – Обособена позиция 4: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина.
От 07.03.2023 г. има издадено Разрешение за ползване №СТ-05-1070, акт обр. 15 от 30.09.2022 г. и акт обр. 16 за установяване годността за ползване на стоежа от 28.02.2023 г.

Консултантската услуга включва следните видове дейности:

  • Осъществяване на функциите на Инженер, съгласно изискванията на Договорни условия за строителство за строителни и инженерни проекти, проектирани от Възложителя, (FIDIC Жълта книга, издание 1999 г.);
  • Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.169 от ЗУТ при извършване на строителни и монтажни работи, свързани с реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина;
  • Строителен мениджмънт на договор по FIDIC Жълта книга;
  • Координатор по безопасност и здраве за етапа на извършване на строителни и монтажни работи, свързани с реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина.

Строително-монтажните дейности по обекта обхващат подмяна на част от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова с дължина 10 772 м, Сградни водопроводни отклонения – 589 бр., Нови водомерни шахти – 4 бр.; Доизграждане на система за дистанционен мониторинг и управление SCADA, както и реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа с дължина 6 309 м със стъклокерамични тръби, Сградни канализационни отклонения – 444 бр., Дъждоприемни шахти – 238 бр.

Изпълнените от „Енергоексперт“ АД (предишно име „Свеко Енергопроект“ АД) дейности по упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер и строителен мениджмънт за обект са изпълнени съгласно нормативните изисквания. Извършени са всички изискващи се проби и изпитания.

Със завършване на обекта в срок гражданите на гр. Бяла Слатина получиха непрекъснато подаване на вода с необходимото качество и количество според Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО., както и намаляване на замърсяванията от отпадъчни води според Директива 91/271/ЕИО.

Подмяната и реконструкцията на водоснабдителните и канализационни мрежи гарантират по-добро функциониране и управление на елементите на системата, което директно ще допринесе за подобряване качеството на живот и намаляване на здравния риск за населението.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.