Приключи рехабилитацията на язовир „Студена“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри предадените от „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, работни чертежи, като изпълнението на рехабилитацията стартира през 2016 г. и завърши 2021 г.

Рехабилитацията на язовирна стена „Студена“ допринася за гарантиране на водоснабдяването в района на град Перник за дълъг период от време, при осигурена безопасност на стената и съоръженията към нея в един сеизмично активен район (пример: земетресението в епицентър до град Перник през 2012 г.). Проектът е ключов за осигуряването на питейна вода за над 100 000 жители. Язовир „Студена“ също така осигурява водоснабдяването до редица индустриални и промишлени предприятия в района. Интересен компонент от проекта е решението язовирът да не бъде източван по време на рехабилитационните дейности, с цел да не се прекъсва водоснабдяването, като всички ремонтни дейности бяха извършвани от водолази.

Проектът е част от „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, който включва доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Студена“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в сътрудничество със Световната Банка, възлага на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да извърши набор от консултантски услуги за язовир „Студена“.

Язовирна стена „Студена“ е бетонова контрафорсна стена, с височина 53 м, разположена на река Струма на разстояние 0,5 км от село Студена и на 15 км над град Перник, Софийска област, България. Изградена е в периода от 1950 до 1953 г. с основно предназначение: осигуряване на питейно и промишлено водоснабдяване на населените места в района на град Перник, производство на електроенергия от ВЕЦ и защита от наводнения на земеделските земи по течението на реката под язовирната стена.

Част от комплексните консултантски услуги, извършени от „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, включват: Анализ и проучване на настоящето състояние на язовирна стена „Студена“ и изготвяне на идеен проект за рехабилитацията на стената; изготвяне на технически проекти и тръжни документи за рехабилитацията на стената; изготвяне на работни чертежи; авторски надзор по време на строителството и други.

Поради дългогодишната експлоатация на редица язовири в страната, през последните години се забелязва тенденция към увеличаване на нуждата от рехабилитационни дейности. Енергоексперт АД, като водещ консултант в язовирното строителство в България предоставя  широк набор от консултантски услуги в сферата.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.