Свеко Енергопроект, с настоящо наименование Енергоексперт АД, спечели открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

І етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект:

„Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”

ІІ етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация

За ефективното използване на ХК “Белмекен – Сестримо – Чаира” е необходимо увеличаване обема на долния изравнител на каскадата.

Схемата за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ “Чаира” предвижда изграждането на язовир в съседния водосбор и на котата на яз. “Чаира” и свързването му с последния чрез съединителна напорна деривация. Така образуваната система от скачени съдове ще позволи да се прехвърлят гравитачно води от единия в другия изравнител. Системата от скачени съдове между двата язовира дава възможност за непрекъсната работа на ПАВЕЦ “Чаира” в генераторен режим в продължение на 22 часа.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.