Тунел „Железница“ – осветление на мостовите съоръжения при северния портал

Локация
Южна България

Клиент
ГБС Инфраструктурно строителство АД

Цели на ООН за развитие
8, 9, 11

Експертиза
Изготвяне на работен проект

Цел
Подобряване на пътната мрежа в Югоизточна Европа, част от Транс-европейски Коридор ІV

Изготвяне на работен проект за осветление на мостовите съоръжения при северния портал на Тунел „Железница“

Съгласно заданието, Енергоексперт АД проектира изпълнението на осветителна система на мост над река Струма при северен портал на тунел „Железница“.

От двете страни на мостовото съоръжение в тротоарната част работният проект предвижда да бъдат монтирани общо 37 броя горещо поцинковани полигонални стълба с височина 10 м. над кота терен и средно междустълбие 30 м. На всеки от тях ще се монтира по 1 светодиоден осветител с мощност 123W и симетрично излъчване.

Степента на осветеност е определена съобразно предвидения трафик и габарита на пътя, както и нормите и стандартите в тази област в съответствие с изискванията на СД CEN/TR 13201-1:2015, БДС EN 13201-2:2016, БДС EN 13201-3:2016 . Разположението на стълбовете е съобразено с елементите на пътя в напречен профил, прилежащата инфраструктура, както и възможните места за поставянето им.

осветление на мостовите съоръжения при северния портал на Тунел „Железница“

Технически характеристики на предвидените осветителни тела:

 • Светодиоден;
 • Работно напрежение – 220 – 240 VAC;
 • Светлинен поток – 19600 lm;
 • Защита от проникване на влага и прах – клас – IP66;
 • Устойчивост на удар – клас IK09;
 • Светлинен добив на осветителя – 159 lm/W;
 • Компенсиране на осветителя – компенсиран, cos (φ) > 0.98;
 • Оптична система реализираща ефективното светлоразпределение на светлинния поток;
 • Коефициент на цветовъзпроизвеждане CRI 70 Ra;
 • Корелиална цветна температура – 4000 К;

В проекта са спазени изискванията на БДС, правилници, инструкции и техните изменения и допълнения регламентиращи предмета на настоящата разработка.

Предвидени са следните мероприятия по БХТ, съгласно номенклатурата на факторите:

 • Осигуряване на необходимото ел. захранване съгласно категорията на обекта;
 • Срещу аварии електрическите съоръжения и захранващи линии в обекта са защитени с автоматични предпазители в ел. таблото, използва се отделен защитен проводник в мрежата, захранващите линии са избрани по максимално допустим ток, по допустим пад на напрежение и устойчивост на защита при къси съединения.
 • Връзките на входящите и изходящите линии в ел. таблото ще се осъществяват с кабелни обувки и стабилна връзка;
 • Допълнително освен зануляване, се заземяват всички съоръжения, контакти и др. посредством третия /петия/ проводник в захранващите линии;
 • Обекта е III-та категория консуматор на ел. енергия;
 • Ел. инсталациите се изпълняват с кабели, изтеглени по кабелни канали или предпазни инсталационни тръби неподдържащи горене.

При изготвянето на проекта са спазени изискванията на НУЕУЕЛ, Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009г., и други нормативни документи включително инструкциите за експлоатация на фирмите, производители на съоръженията.

В настоящия проект са извършени изчисления за закрепване на стълба към конструкцията на моста и е представен детайл за неговото изпълнение.

осветление на мостовите съоръжения при северния портал на Тунел „Железница“

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.