ЖП линия София – Пловдив

Локация
Южна България

Клиент
Националната Компания „Железопътна Инфраструктура“ (НКЖИ)

Цели на ООН за развитие
8, 9

Експертиза
Изготвяне на подробно устройствени планове (ПУП) и Технически проекти

Цел
Решаване на един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа

Изготвяне на подробно устройствени планове (ПУП) и Технически проекти за обект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, за участък Елин Пелин – Ихтиман“

Железопътната линия София – Пловдив е част от Транс-европейски Коридор ІV (Дрезден – Прага – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул) и Коридор VІІІ (Дурас/Вльора – Тирана – Скопие – София – Варна/Бургас) и нейната модернизация е сред приоритетните проекти на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., финансирана от фондове на ЕС.

Железопътният участък София – Септември е с дължина 103 км, разделен е на 3 подучастъка, като втория от тях, от гара Елин Пелин до гара Ихтиман, е с дължина приблизително 30,5 км, преминава през планинския терен и е със следните технически параметри: максимален наклон 25‰, минимален радиус 300 м, проектна скорост в участъка от 65 до 130 км/ч (максимална скорост след модернизацията: до 160 км/ч). Този участък е най-трудната част от жп линията София – Пловдив поради сложния в топографско отношение терен.

През Януари 2015 г. държавното предприятие „Националната Компания „Железопътна Инфраструктура“ (НКЖИ), в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, възложи на ДЗЗД „ЕЛИХ“ да предостави консултантски услуги за изготвяне на подробно устройствени планове и технически проекти за модернизацията на участъка от жп линията София – Септември, разположен между гарите Елин Пелин и Ихтиман. Техническите проекти бяха завършени през месец декември 2015 г.

Съгласно разпределението на дейностите между партньорите в ДЗЗД „ЕЛИХ“, делът на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, в изпълнение на възложените услуги е приблизително 20% и включва, както следва:

Геоложки проучвания на тунелните участъци;

Хидроложки и хидротехнически проучвания за хидротехническите съоръжения по трасето на жп участък Елин Пелин – Ихтиман;

Мерки за оптимизация на строителните разходи по част: Тунели;

Технически проект за Тунел 2 от жп участъка (двоен жп тунел с дължина 6 700 м, напречно сечение на всяка тръба 81 м2), включително: част Конструктивна (тунелни облицовки, портали, напречни връзки, резервоари за вода), дренажна и отводнителна система;

Технически проекти за системите за вентилация, осветление, пожароизвестяване, пожарна безопасност и GSM-R комуникация в тунелите;

• Технически проекти за пресичанията на жп линията с други инфраструктури: водопроводи и канализационни колектори, електропроводи, газопроводи, подземни комуникационни трасета и др.

• Технически спецификации за строителните и монтажни работи по тунелите.

С проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия през новоизградения тунел под Босфора. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите столици на страните-членки на Европейския съюз (ЕС).

Състоянието на проекта – сключен договор за строителство – начало 2021 г.

ЖП линия София - Пловдив

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.