Геодезия

Енергоексперт АД притежава богат и изчерпателен опит, когато става въпрос за геодезични услуги. Дългогодишният опит на фирмата в сферата е допринесъл пряко за детайлното познаване на геодезичните особености в България и района, което ни позволява да гарантираме висококачествени и целесъобразни проектни решения за нашите клиенти.

ГЕОДЕЗИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Със своя дългогодишен опит в сферата, Енергоексперт АД е сред водещите компании, предоставящи геодезични услуги за различни по вид и големина проекти. Нашите специалисти притежават знанието и опита, покривайки всички дисциплини на геодезията. Сред услугите, които извършваме попадат: заснемане на площни снимки за проектиране, заснемане на линейни обекти (пътища, жп, напоителни канали) и на специализирани съоръжения (язовирни стени, тунели, ел. проводи, тръбопроводи и други). Също така, притежаваме богат опит при заснемане на свлачищни участъци, изчисляване на обеми и 3D моделиране, геометрична нивелация и трасиране на проекти на терен (планово и височинно). Специализирани сме в изготвянето на екзекутиви по време и след строителството, проекти за Вертикално планиране с картограми и количествени сметки и Трасировъчни планове.

КАДАСТРАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Високо квалифицираните специалисти на Енергоексперт АД притежават необходимите, според българското и европейско законодателство, сертификати и свидетелства за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Част от услугите, които предоставяме включват проекти за изменение на кадастрална карта и регистри, изработване на кадастрални карти и регистри, изработване на Специализирани карти, издаване на скици за имоти и схеми за сгради и СОС, както и промяна на кадастралния регистър.

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС)

Енергоексперт АД притежава опит в експлоатацията и поддръжката на ГИС решения.

КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ (КИС)

Интегрална част от всеки голям проект е техническият мониторинг. Екипът ни подпомага нашите клиенти чрез разработването на цялостни проектни решения, насочени към намаляване на експлоатационните и административни разходи. Нашите специалисти извършват проектиране на КИС, измерване на КИС и изготвяне на доклади за деформациите и преместванията, предпроектни проучвания – съществуващ КИС, зони с големи деформации и други.

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

Екипът на Енергоексперт АД притежава опит в изработването на парцеларни планове, както и изработка на ПУП – план за регулация и застрояване. За повече информация относно услугите ни в сферата посетете Териториално устройство.

Подробните геодезични познания са ключова предпоставка за безопасността на всеки един проект, независимо дали става въпрос за строителство, пътища, железопътен транспорт или големи стратегически проекти като язовири, хидротехнически съоръжения и хвостохранилища.

Геодезични замервания
Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Как можем да Ви помогнем?

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.