Енергоексперт АД взе участие в Националната научно-техническа конференция „Управление и безопасност на хвостохранилища“

Национална конференция под наслов „Управление и безопасност на хвостохранилища“ се проведе от 26 до 28 април 2023 г. в гр. Панагюрище. Организирана от „Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия“ със съдействието на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите, тя привлече над 120 участници от държавни институции, академичната общност, проектантски организации и водещи компании в страната, сред които и Енергоексперт АД.

Конференцията беше открита от доц. д-р Кремена Деделянова, председател на „Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия“ с думите „Целта на този форум е да покажем всички иновации и добри практики за екологосъобразното и безопасно управление на действащите хвостохранилища“.

Темите разисквани на конференцията обхващаха текущото състояние на хвостохранилищата в България, иновативни технологии, добри практики, мониторинг, екология, законодателна база и международни стандарти.

Като част от конференцията бяха представени 17 научни разработки. Енергоексперт АД, в качеството си на лидер в сферата, с дългогодишен международен опит, изнесе доклад на тема „Проектиране на хвостохранилища съгласно съвременните световни практики“. Инж. Людмила Шаркова и д-р инж. Николай Николов представиха добри инженерни практики и нови насоки за проектиране и експлоатация на хвостохранилищата, които намаляват риска от аварии в дългосрочен план и повишават експлоатационния живот на обекта. В подробности беше разгледан опита от проекта за Повишаване на конструктивната сигурност на основната стена на хвостохранилище „Челопеч“, чрез който е постигната допълнителна сигурност, както на самото съоръжение, така и на заобикалящата го среда.

В последния ден от конференцията, участниците посетиха автоматизираната помпена станция и рекултивираните берми на „Люляковица“, както и  Историческият музей в гр. Панагюрище.

Снимки: инж. Христо Елкин „Асарел-Медет“ АД

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.