Устойчивост

Глобалните предизвикателства, като климатичните промени, намаляване на биоразнообразието, замърсяване на въздуха, почвите и водите, както и увеличаваща се бедност, налагат преход към устойчиво развитие на световно ниво.

Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди

Специалистите на Енергоексперт подпомагат бизнеса при формулирането на бързи и адекватни решения за по-добро управление на ресурсите. Задълбоченият анализ на енергийното потребление, адаптирането и оптимизирането на оборудването и инсталациите осигуряват намаляване на енергийното потребление, увеличават енергийната ефективност и осигуряват финансова стабилност.

При разработването на нашите проекти, ние се стремим да интегрираме и трите оси на концепцията за устойчиво развитие – екология, икономика и социални въпроси.

Нашите проекти, насочени към изграждането на устойчиви сгради, ефективна инфраструктура, достъп до електроенергия и чиста вода следват заложените 17 цели за развитие на Организацията на обединените нации (ООН).

Цели за устойчиво развитие ООН

Устойчивост чрез дизайн

Зеленият преход изисква нов модел на енергийното потребление. В последните години се наблюдава финансов и регулаторен натиск върху бизнеса за екологична трансформация, с цел постигане на енергийна неутралност.

Етап проектиране, базиран на мултидисциплинарен експертен подход, гарантира ефективен и природосъобразен краен резултат, който позволява икономически растеж без да компрометира устойчивостта на ресурсите

Постигането на баланс в природата налага въвеждането на кръгова цикличност на ресурсите, което пряко допринася за опазване на околната среда и е в съответствие със заложените амбициозни цели на Европейският съюз за енергийна неутралност до 2050 година. Интегрирането на ефективни мерки, насочени към пестене и въвеждане на чиста енергия от възобновяеми енергийни източници подпомагат икономическото развитие, докато в същото време допринасят за опазването на околната среда.

Технологичните иновации, въведени в промишлеността спомагат за оптимизацията на производствените процеси, като в същото време притежават потенциала да катализират допълнителни мерки, имащи директно отношение към устойчивостта на природните ресурси и крайния финансов резултат.

В Енергоексперт вярваме, че отпадъците са ценен ресурс и отключват пълния потенциал на концепцията за кръгова икономика, подпомагайки пряко устойчивото развитие. Изграждането на депа и инсталации, рециклирането на промишлени и битови води и повторното им оползотворяване, както и въвеждането на процеси за мониторинг и дигитализация осигуряват дългосрочна устойчивост в икономически и екологичен план.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.