Завърши проектирането и строителството на язовир „Пловдивци“

Необходимостта от подобряване на качеството на водоснабдяването и канализацията в общините Рудозем и Мадан е решенa с пускането в експлоатация през юли 2019 г. на язовир „Пловдивци“ и пречиствателната станция за питейна вода (ПСПВ) към него. Проектът допринася пряко за справедлив достъп до качествена и чиста питейна вода на общността от над 40 000 души, както за и опазването на околната среда, в съответствие с Целите на ООН за развитие.

Проектът е първият язовир за питейни води, изграден през последните 30 години (МРРБ, 2019) и е част от „Проектът за развитие на общинската инфраструктура“, който включва доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Пловдивци“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в сътрудничество със Световната Банка, възлага на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да извърши набор от консултантски услуги за язовир „Пловдивци“.

Основните параметри на язовир „Пловдивци“ са: каменно-насипна язовирна стена с асфалтобетонова диафрагма, височина 52 м, с прилежащи съоръжения: шахтов преливник с височина 40 м, допълнителен траншеен преливник и ПСПВ с капацитет 225 л/сек. Част от комплексните консултантски услуги, извършени от „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, включват проучване и анализ на съществуващото положение на извършените строителни работи, изготвяне на идеен и технически проект за язовирната стена и ПСПВ, авторски надзор по време на строителството, изготвяне на екзекутивни чертежи и други.

Енергоексперт АД като водещ консултант в язовирното строителство в България предоставя широк набор от консултантски услуги, насочени към оползотворяването на водния ресурс в страната и е горд работодател на висококвалифициран екип от специалисти, които с работата си днес трансформират нашето утре.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.