Депо за фаялитов отпадък

Локация
гр. Пирдоп, България

Клиент
„Аурубис България“ АД

Цели на ООН за развитие
6, 9, 12, 13

Експертиза
Проучване, идеен и работен проект за разширение и авторски надзор

Цел
Разширение на депото за фаялитов отпадък

Проучване, проектиране и авторски надзор на различните етапи на проектиране и изграждане на депото за фаялитов отпадък, собственост и експлоатирано от „Аурубис България“ АД

„Аурубис България“ АД е водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа, част от групата Аурубис с централа в Хамбург, Германия, разположено в гр. Пирдоп, България. Основната дейност на компанията е преработването на медни концентрати, производство на медни аноди и медни катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и фаялит.

Медодобивният завод се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика, като фаялитовият отпадък от флотационния процес на металургичните шлаки се складира и съхранява в изграденото депо в северната част на „Аурубис България“ АД в гр. Пирдоп, непосредствено до южния склон на Стара планина. Заводът е построен през 1958 г., като през последните 10 години за модернизацията на производството и опазване на околната среда са инвестирани над 500 млн. евро.

Съществуващо депо за фаялитов отпадък, с площ около 32 хектара и общ полезен обем 3 379 000 m3 е от скатов тип, със земно-насипни оградни диги. Транспортирането на фаялита от Обогатителната фабрика до хвостохранилището се осъществява под формата на пулп, който след препомпване по стоманени пулпопроводи се намива в чашата на хвостохранилището.

Депо за фаялитов отпадък Пирдоп

Съществуващото депо за фаялитов отпадък е изградено на три етапа в периода от 2001 до 2014 г.:

I Етап – изграждане на оградната стена до кота 783, реализиран в периода 2001-2002 г.

II Етап – надграждане на стената до кота 791 чрез насипна призма по въздушния откос реализиран в периода 2006 – 2008 г.

III етап – надграждане на стената с 3,0 м до кота 794.0 m. Изпълнено е през 2014 г.,

като „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, е предоставил следните услуги за изграждането му:

Проучване и идеен проект за Етап ІІ и Етап ІІІ;

Работен проект за Етап ІІ;

Работен проект за Етап ІІІ.

През 2012 г. на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, бе възложено да извърши проучване и да изготви идеен и работен проект за разширение на депото на нова площ от приблизително 44,66 хектара, на юг от територията на съществуващото хвостохранилище. В проекта се предвижда да се изпълнят осем последователни етапа на изграждане на оградните диги до достигане на кота 794 и поетапна експлоатация. Време за запълване – приблизително 24 год. и 8 месеца.

През 2015 г. бе завършено проектирането и започна строителството, като „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, извърши авторски надзор на обекта пуснат в експлоатация юли 2017 година.

Разширението на депото за фаялитов отпадък ще допринесе за дългосрочното подпомагане на развитието на региона. Заводът в Пирдоп е втората по приходи компания в България (с оборот от над 4.8 млрд. лв. за 2019 г.).

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.