ГПСОВ гр. Сливен

Локация
гр. Сливен, България

Клиент
Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Цели на ООН за развитие
6, 11, 13

Експертиза
Строителен надзор

Цел
Реконструкция и разширение на градската пречиствателна станция за отпадъчни води

Упражняване на строителен надзор на реконструкция на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Сливен

Град Сливен е разположен в Югоизточна България, на около 300 км източно от София, административен център е на област Сливен и има население малко над 110 000 души. В периода от месец март 2009 г. до месец юли 2012 г. се извърши реконструкция и разширение на градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), финансирана със средства предоставени съвместно от Европейския Съюз и Република България, част от ИСПА Мярка за изпълнение на „Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на гр. Сливен“. Договорът за строителство бе сключен на базата на „Договорни условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство на електро- и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя“ (Жълта книга), в съответствие с българското законодателство.

През месец октомври 2008 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на околната среда и водите възложи на ДЗЗД „Свеко Интернешънъл и Енергопроект-Хидроенергетика“, с водещ партньор „Енергопроект-Хидроенергетика“ ООД, чийто правоприемник е „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, и партньор Sweco International AB, Швеция, да предостави следните консултантски услуги във връзка с изпълнението на реконструкцията на ГПСОВ гр. Сливен:

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ;

Изпълняване на функциите на Инженер съгласно условията на договора за строителство: ФИДИК – Жълта книга.

Реконструкция ГПСОВ гр. Сливен

В проекта за реконструкция на ГПСОВ гр. Сливен е предвидено през 2025 година пречиствателната станция да обслужва население от 170 000 екв.ж. Реконструкцията и разширението на пречиствателната станция включва следните компоненти:

Реконструкция на стъпалото за механично пречистване, включващо: изграждане на нова входна шахта, нова сграда за груби и фини решетки, нов пясъкозадържател, реконструкция на разпределително устройство и на първични радиални утаители.

Изграждане на ново стъпало за биологично пречистване: нов биобасейн с отстраняване на азот и фосфор, ново разпределително устройство и нови вторични радиални утаители;

Изграждане на газово стопанство вклюючващо: нови метан-танкове и сграда към тях, нов газхолдер и когенератори за утилизиране на метана;

Изграждане на система за автоматично управление на процесите (SCADA);

Изграждане на нова административна сграда

Делът на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, в изпълнението на възложените услуги е 95%, като изпълнението им започна през месец март 2009 г. и завършва през месец юли 2012, като в този период е включен също и 12-месечния период за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на договора по ФИДИК, Жълта книга.

С изпълнението на услугите по упражняване на строителен надзор, „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, допринесе за успешното изпълнение на цялостния проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ , в частта му по изпълнение на реконструкцията и разширението на ГПСОВ гр. Сливен, като съдейства на Министерство на околната среда и водите в упражняването на качествен надзор и инвеститорски контрол на строителните дейности.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.