Хидровъзел „Цанков камък“

Локация
Родопа планина, област Смолян

Клиент
„Националната Електрическа Компания“ (НЕК) ЕАД

Цели на ООН за развитие
6, 7, 8, 9, 13

Експертиза
Проучване, проектиране и авторски надзор

Цел
Комплексно използване на водите: питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство

Проучване, проектиране и авторски надзор по време на строителството

Хидровъзел „Цанков камък“, включващ язовирна стена „Цанков камък“ и ВЕЦ „Цанков камък“, се намира в Родопа планина, в поречието на р. Въча, област Смолян, България. Той е средното и последно построено стъпало от каскада „Доспат – Въча“, която се изгражда от 60-те години на ХХ век и е предвидена за комплексно използване на водите: питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство.

Основните съоръжения на хидровъзела са бетонова дъгова язовирна стена с двойна кривина и височина 131 м и водно-електрическа централа (ВЕЦ) с 85 MW инсталирана мощност. Преливникът на стената е челен тип, с четири преливни полета със сегментни затвора и преливно водно количество 1 414 м3/сек. Дължината на короната на язовирната стена е 468 м, а обемът на бетона в стената е 465 000 м3.

Водно-електрическата централа обхваща водовземно съоръжение, подземен напорен тръбопровод с дължина 600 м, сградоцентрала, в която са инсталирани 2 хидро-агрегата, всеки с мощност 42,5 MW, ОРУ 110 kV и долна вада.

Хидровъзел Цанков камък

През месец ноември 2001 г., Националната Електрическа Компания (НЕК-ЕАД), в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, възложи на „Енергопроект-Хидроенергетика“ ООД, чийто правоприемник е „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да изготви Технически проект за всички съоръжения на Хидровъзел „Цанков камък“. Техническият проект бе изготвен в периода от ноември 2001 г. до юли 2003 г.

Строителството на Хидровъзел „Цанков камък“ започна през месец април 2004 г., като обектът бе пуснат в експлоатация през 2011 г.

„Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, е изготвил голяма част от проучвателните работи и проектите за този обект, както следва:

Технически проект за всички съоръжения на хидровъзела;

Изготвяне на цялостен работен проект за хидровъзела, включително авторски надзор по време на строителството;

Геоложки и топографски проучвания, заснемане и картиране през целия период на строителството;

Изготвяне на екзекутивни чертежи и документация за хидровъзела.

Изграждането на Хидровъзел „Цанков камък“ допринесе за повишаване на ефективността в работата на всички съоръжения от каскада „Доспат – Въча“, като в същото време добави допълнително електропроизводство в размер на 200 GWh годишно и допълнителни акумулирани водни обеми.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.