АМ „Струма“

Локация
Южна България

Клиент
Националната Компания „Стратегически Инфраструктурни Проекти“ (НКСИП)

Цели на ООН за развитие
8, 9

Експертиза
Консултантски услуги като стратегически съветник

Цел
Подобряване на пътната мрежа в Югоизточна Европа, част от Транс-европейски Коридор ІV

Консултантски услуги като стратегически съветник по изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3: „Благоевград – Сандански“.

Автомагистрала „Струма“ е част от Транс-европейски Коридор ІV (Дрезден – Прага – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул), отклонение София – Кулата – Солун, участък от София до Кулата (граничен пункт между България и Гърция). Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг и е сред приоритетните проекти на Оперативни програми „Транспорт“ за периоди: 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., финансирани от фондовете на ЕС.

Автомагистрала „Струма“ е разделена на 4 участъка (лотове). Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация понастоящем, а Лот 3 е в процес на проектиране. Лот 3 е участък с дължина 64 км разположен между градовете Благоевград и Сандански, който преминава през труден планински терен в района на Кресненското дефиле на река Струма, където са предвидени два тунела с обща дължина 15,4 км. Трасето на Лот 3 се намира в близост до поречието на река Струма и в ивица, която включва съществуващия път Е79 и жп линията София – Кулата. Трасето има многобройни пресичания с други пътища, реки, железопътни линии, канали и др., като преминава също и през чувствителен от екологична гледна точка район.

През Юни 2013 г. Националната Компания Стратегически Инфраструктурни Проекти (НКСИП), която е държавно предприятие отговарящо за подготовката и изпълнението на Автомагистрала „Струма“, в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка възложи на Консорциум „СВЕКО – БУРДА“ да предостави консултантски услуги като Стратегически съветник на НКСИП по изграждането на Лот 3.

Основна функция на Стратегическия съветник бе да подпомага и консултира НКСИП, поради мащабът и сложността на трасето на Лот 3, по отношение на техническите, финансовите, екологичните и управленски аспекти на проектирането и строителството чрез извършване на следните основни дейности:

Координиране подготовката на проекта така че да се гарантира изпълнението съгласно заложените срок и бюджет;

Контрол, одобрение и приемане на идейните проекти;

Съдействие на НКСИП при подготовката на тръжни документации за строителство и услуги: критерии за подбор и оценка, договорни условия, базирани на FIDIC Жълта книга, технически спецификации и изисквания на възложителя;

Коментари по отношение на аспектите, свързани с опазването на околната среда;

Изготвяне на структура за управление, документиране и архивиране.

АМ Струма
АМ Струма

Изграждането на автомагистрала „Струма“ ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, като водещ партньор в Консорциума предоставил услугите на Стратегически съветник на НКСИП за най-трудния и сложен участък от автомагистралата (Лот 3), допринесе в голяма степен за успешното развитие на проекта: в края на 2015 г. започна провеждането на търгове за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Лот 3:

Лот 3.1 – Благоевград – Крупник включва изпълнението на два участъка от km 359+000 до km 366+000 (въведен в експлоатация 2019 г.) и от km 370+400 до km 376+000 (в строителство – срок на завършване края на 2021 г.) – общо 12,6 km.
Част от Лот 3.1 е тунел Железница от km 366+000 до km 370+400 (4.4 km) включва тунел при село Железница с дължина 2,04 km. В строителство е – срок на завършване края на 2021 г. „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, е проектант на тунела.
Лот 3.2.1 и Лот 3.2.2 – Крупник – Кресна от km375+860 до 397+000 (21,14 km), – предстои строителство, избрани изпълнители.
Лот 3.3 – Кресна – Сандански от km 397+000 до km 420+624 – 23,6 km (въведен в експлоатация 2018 г.).

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.