Утаителен басейн „Падина“

Локация
гр. Девня, България

Клиент
„Солвей Соди“ АД

Цели на ООН за развитие
6, 9, 12, 13

Експертиза
Проучване, проектиране и авторски надзор

Цел
Съоръжение за складиране и съхраняване на отпадъка от производство на калцинирана сода

Проучване, проектиране и авторски надзор на различните етапи на проектиране и изграждане на утаителен басейн „Падина“, собственост и експлоатиран от „Солвей Соди“ АД

Утаителен басейн „Падина” е съоръжение за складиране и съхраняване на отпадъка от производството на завод за производство на калцинирана сода „Солвей Соди“ АД в гр. Девня, България. Съоръжението е в експлоатация от 1974 г.

Общата площ на съоръжението е 1750 дка. Оградната дига на утаителният басейн е каменно-насипна с дължина на короната около 3 300 m, която се изгражда и запълва постепенно, на етапи.

До Пети етап включително, дигите са изграждани върху депонирания шлам от предходния етап на надграждане, без отстъп. Въз основа на проведени инжерно-геоложки проучвания и стабилитетни изчисления, е построен контрафорсен (затежняващ) насип в петата на съществуващата дига и каменният насип на дига Шести етап е изграден с отстъп към утаечното езеро (от основната стена) вариращ от 0 до 50 m. Насипът на дига Шести етап е положен върху геомрежи в комбинация с геотекстил и пласт сортиран скален материал.

През 2018 г. е започнато строителството на Седми етап. Работният проект за Седми етап предвижда строителството и експлоатацията да се разделят на два подетапа, при всеки от които се изгражда дига с височина 3 m. Двете диги се изграждат непосредствено до дигата от предходният етап, върху отложения шлам.

В края на експлоатацията на Седми етап височината на съоръжението ще бъде 48 m, а обемът на депонираният шлам ще бъде 53.106 m.

Екипът от специалисти на Енергоексперт е предоставял всички необходими услуги свързани с проектирането и експлоатацията от влизането в експлоатация на съоръжението (1974 г.).

Утаителен басейн Падина гр. Девня

В периода от 2001 г. до момента, „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, е предоставил следните услуги:

Инструкция за експлоатация на дигите от Пети, Шести и Седми етап на надграждане;

Анализи за устойчивостта на дигата за определяне на възможностите за по-нататъшно надграждане;

Идеен проект за Шести и Седми етап на надграждане;

Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на контрафорсния (затежняващ) насип в петата на съществуващите диги;

Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на дигата от Шести етап на надграждане;

Работен проект за контролно-измервателната система (КИС) на дигата от Шести етап на надграждане;

Технически проект за изграждане на нова клетка за складиране на отпадъка от ТЕЦ „Девен“ на територията на утаителен басейн „Падина“;

Работен проект за частична техническа рекултивация на отстъпа между дигите на надграждане Пети и Шести етап;

Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на дигата от Седми етап на надграждане;

Работен проект за контролно-измервателната система (КИС) на дигите от Седми етап на надграждане

Геоложки проучвания и лабораторни анализи.

Поддържането и разширяването на утаителен басейн „Падина“ е от ключово значение за икономическото развитие на североизточна България, тъй като осигурява непрекъснатото производство на най-големият завод за калцинирана сода в България и Европа („Солвей Соди“ АД), при спазване на всички съвременни норми и изисквания по отношение на опазването на околната среда.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.