ВиК мрежа гр. Сливен

Локация
гр. Сливен, България

Клиент
Община Сливен

Цели на ООН за развитие
3, 6, 13

Експертиза
Строителен надзор

Цел
Снабдяване на населението с питейна вода, реконструкция на съществуваща канализационна мрежа, изграждане на канализационни системи

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен

Град Сливен е разположен в Югоизточна България, на около 300 км източно от София, административен център е на област Сливен и има население малко над 110 000 души. От 2009 г. в град Сливен се осъществява „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ финансиран със средства предоставени от ЕС и държавния бюджет.

Основните цели на този проект са снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода и увеличаване на броя на домакинствата, свързани към канализационни системи, както и реконструкция на части от съществуващата канализационна мрежа в град Сливен.

За постигане на тези цели, в периода 2009 – 2012 в рамките на проекта бе изпълнена реконструкция и разширение на градската пречиствателната станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на град Сливен, а като следващ етап от изпълнението на проекта бе предвидено да се извърши реконструкция и разширение на водопреносната и канализационна мрежи на града. Този втори етап от изпълнението на проекта бе финансиран чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фондовете на ЕС, по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“

През месец октомври 2013 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Община Сливен възложи на ДЗЗД „Свеко – Строй“ да упражнява строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи за:

Разширение (обща дължина 10 236 м) и реконструкция (обща дължина 16 307 м) на канализационната мрежа; и

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа (обща дължина 20 511 м)

на град Сливен, в квартали: „Клуцхор“ – юг, „Клуцхор“ – север, „Комлука“, Централна градска част – запад и Централна градска част – изток.

ВиК мержа гр. Сливен

В обхватът на услугите възложени на ДЗЗД „СВЕКО – СТРОЙ“ са включени следните дейности:

Осъществяване функциите на Инженер, съгласно условията на договорите по ФИДИК, Червена книга, за изпълнение на строително-монтажни работи;

Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при извършване на строително-монтажни работи;

Координатор „безопасност и здраве“ по време на изпълнение на строително-монтажни работи.

Делът на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, в изпълнението на възложените услуги е 46%, като изпълнението им започна през месец октомври 2013 г. и завърши през месец октомври 2016, като в този период е включен също и 12-месечния период за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на договора по ФИДИК, Червена книга за изпълнение на строително-монтажни работи.

С изпълнението на своя дял от услугите по упражняване на строителен надзор, „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, допринесе за успешното изпълнение на цялостния проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ като съдейства на община Сливен в упражняването на качествен надзор и инвеститорски контрол на строителството.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.