Язовир „Пловдивци“

Локация
Родопа планина, България

Клиент
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Цели на ООН за развитие
6, 7, 11, 13

Експертиза
Проучване на площадката, проектиране (технически и работен проект) и подготовка на тръжни документи

Цел
Подобряване качеството на водоснабдяването и канализацията в общините Рудозем и Мадан

Проучване на площадката и на изпълненото строителство, проектиране (технически и работен проект) и подготовка на тръжни документи за изграждане на язовир „Пловдивци“

Язовирна стена „Пловдивци“ е разположена на река Искрец в България, в южната част на Родопи планина, в близост до границата между България и Гърция и на 14 км от град Рудозем, непосредствено до село Пловдивци. Язовирът е проектиран като годишен изравнител, който да осигурява питейно водоснабдяване на населените места в общините Рудозем и Мадан с население приблизително 40 000 жители. Към онзи момент водоснабдяването им се осигурява от 67 бр. различни водоизточници: водохващания на малки реки и извори с водни количества, които се колебаят в широки граници. Това води до прекъсване на водоснабдяването в периодите на маловодие и влошено качество в периоди на пълноводие. Поради предназначението на язовир „Пловдивци“ за водоснабдяване, в проекта е включена също и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).

Язовирна стена „Пловдивци“ е каменно-насипна с асфалтобетонова диафрагма, височина 52 м, с прилежащи съоръжения: шахтов преливник с височина 40 м, допълнителен траншеен преливник и ПСПВ с капацитет 225 л/сек.

Първоначалният технически проект на язовирна стена „Пловдивци“ е изготвен през 1983 г., а този на ПСПВ – през 1985 г., като през 1998 г. е започнало строителството на обекта. Във връзка с това през същата година проектите са допълнени и частично актуализирани. През 2001 г. строителството е спряно поради липса на средства за финансирането му, като към този момент язовирната стена и други съоръжения на обекта са само частично изградени.

Българското правителство, в сътрудничество със Световната Банка, включва доизграждането на язовир „Пловдивци“ в Проекта за развитие на общинската инфраструктура, чиято основна цел е подобряване качеството на водоснабдяването и канализацията в няколко региона на България. Компонент 3 на този Проект предвижда доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Пловдивци“.

През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да извърши следните консултантски услуги за язовир „Пловдивци“:

Проучване и анализ на съществуващото положение на извършените строителни работи за язовир „Пловдивци“ и наличните съоръжения и проектна документация;

Изготвяне на идеен проект за изграждане на язовирната стена и пречиствателна станция за питейни води;

Изготвяне на технически проект за изграждане на язовирната стена и пречиствателна станция за питейни води;

Изготвяне на тръжни документи;

Изготвяне на работни чертежи;

Авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивни чертежи.

Строителните работи на обекта са възобновени през януари 2015 г. и приключиха до месец юли 2019 г. След пускането в експлоатация на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ към него се решиха дългогодишните проблеми с водоснабдяването на населените места в общините Рудозем и Мадан.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.