Язовирна стена „Студена“

Локация
с. Студена, България

Клиент
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Цели на ООН за развитие
6, 11

Експертиза
Обследване на площадката, проектиране и изготвяне на тръжна документация за рехабилитация

Цел
Рехабилитация на язовирна стена „Студена“

Обследване на площадката, проектиране и изготвяне на тръжна документация за рехабилитация на язовирна стена „Студена“

Язовирна стена „Студена“ е бетонова контрафорсна стена, с височина 53 м, разположена на река Струма на разстояние 0,5 км от село Студена и на 15 км над град Перник, Софийска област, България. Изградена е в периода от 1950 до 1953 г. с основно предназначение: осигуряване на питейно и промишлено водоснабдяване на населените места в района на град Перник, производство на електроенергия от ВЕЦ и защита от наводнения на земеделските земи по течението на реката под язовирната стена. Язовирът е многогодишен изравнител, като завиряването му е започнало през 1954 г.

По време на дългия период на експлоатация на язовирната стена, повече от 50 години, е натрупана обширна информация и опит относно поведението на стената. Тази информация, заедно с резултатите от периодично провежданите технически огледи от експлоатационния персонал и специалисти на собственика (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), бe в основата на взетото решение през 2004 г. за цялостна рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към нея. Заключението на специалистите бе, че извършването на рехабилитацията е наложително поради влошеното техническо състояние на съоръженията вследствие на дългата експлоатация, което би могло да застраши нормалното им функциониране и осигуряването на водоснабдяването на населените места в района на град Перник.

Язовирна стена Студена

Това бе причината българското правителство, в сътрудничество със Световната Банка, да включи рехабилитацията на язовирна стена „Студена“ в Проекта за развитие на общинската инфраструктура, чиято основна цел е подобряване качеството на водоснабдяването и канализацията в няколко региона на България. Компонент 3 на този Проект предвижда доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени основно за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Студена“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага на „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, да извърши следните консултантски услуги за язовирна стена „Студена“:

Анализ и проучване на настоящето състояние на язовирна стена „Студена“ и изготвяне на идеен проект за рехабилитацията на стената;

Изготвяне на технически проекти и тръжни документи за рехабилитацията на стената;

Изготвяне на работни чертежи;

Авторски надзор по време на строителството.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри предадените от „Свеко Енергопроект“ АД, с настоящо наименование Енергоексперт АД, работни чертежи, като съгласно настоящия график за изпълнението на рехабилитацията, строителството стартира през 2016 г. и завърши 2021 г.

Рехабилитацията на язовирна стена „Студена“, проектирана в края на 40-те от предишните поколения инженери от държавното предприятие „Хидроенергопроект“, създадено през 1947 г., наследник на който е Енергоексперт АД, ще допринесе за гарантиране на водоснабдяването в района на град Перник за дълъг период от време, при осигурена безопасност на стената и съоръженията към нея в един сеизмично активен район (пример: земетресението в епицентър до град Перник през 2012 г.).

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Енергоексперт.